Regulamin promocji „Odbierz nagrodę”

§1Postanowienia ogólne
 1. Promocja „Odbierz nagrodę” (dalej Promocja) realizowana jest w ramach kampanii „Razem o zdrowiu” prowadzonej na stronie https://www.razemozdrowiu.pl oraz w wybranych mediach społecznościowych.
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w promocji oraz warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.
 3. MEDizzy LTD z siedzibą w Londynie, adres: Uxbridge Road 40-44, W5 2BS London, UK, wpisana do rejestru przedsiębiorców Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ, DX 33050 Cardiff, pod numerem 10143587, NIP GB246168887 (dalej Organizator).
 4. Fundatorem nagród i Partnerem Kampanii jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 010137837 (dalej Fundator lub Partner).
 5. Promocja rozpoczyna się 17 maja 2022 roku i trwa do 30 czerwca 2022 roku.
§2Zasady uczestnictwa w Promocji
 1. W Promocji może wziąć udział osoba
  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. niebędąca pracownikiem Fundatora lub osoby pozostającej z Fundatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 2. W Promocji można wziąć udział tylko jeden raz.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
  1. zapoznanie się z informacjami na stronie https://www.razemozdrowiu.pl
  2. wypełnienie formularza adresu e-mail znajdującego się na podstronie promocji
  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres mailowy od Organizatora.
  4. wysłanie zgłoszenia poprzez kliknięcie przycisku „Odbierz nagrodę”.
 4. Nagrodą za udział w Promocji jest:
  1. Bon zakupowy o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepach sieci RTV EURO AGD na wybrane produkty – dla pierwszych 2000 uczestników.
 5. Kategorie produktów na zakup których przysługuje Nagroda znajdują się pod adresem:
  1. dla pierwszych 400 uczestników - https://www.euro.com.pl/promowane.bhtml?promocja=ad-akcja-zdrowie-052022
  2. dla kolejnych 1600 uczestników - https://www.euro.com.pl/promowane.bhtml?promocja=ad-akcja-zdrowie-052022-v2
 6. Bon ważny jest w terminie od 17.05.2022 do 17.07.2022 r.
 7. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na adres e-mail podany przez uczestnika zostanie przekazana Nagroda.
 8. Nagroda nie może zostać zamieniona na świadczenie pieniężne ani inne świadczenie o charakterze ekwiwalentnym.
 9. W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres mailowy od Organizatora przyznana Nagroda może zostać anulowana (pod warunkiem, że nie została wykorzystana).
§3Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych (adres e-mail) uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przyznania nagrody;
  2. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
  1. obowiązek wykonania zobowiązania wynikającego z Promocji -w odniesieniu do przyznania nagrody;
  2. uzasadniony interes administratorów polegający na marketingu własnych produktów i usług.
 5. Dane będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi e-mailingu na rzecz administratorów, a także podmiotom stale współpracującym z administratorami (dostawcy usług IT, doradcy prawni i rachunkowi, dostawcy usług wsparcia technicznego). Dane mogą być także udostępniane innym podmiotom na ich żądanie oparte na obowiązujących przepisach prawa.
 6. Dane będą przetwarzane przez czas przesyłania informacji handlowych, a także na potrzeby archiwizacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami i innymi prawnie uzasadniony celami (np. rozpatrzenie reklamacji).
 7. Każdy uczestnik posiada prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Dane kontaktowe ws. przetwarzania danych osobowych:
  1. kontakt@razemozdrowiu.pl
 9. Podane adresy e-mail nie będą używane w celu profilowania.
 10. Dane osobowe uczestników promocji mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzia do e-mailingu lub korzystaniem z usług hostingowych lub chmurowych znajdujących się na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
§4Postanowienia końcowe
 1. Reklamacje i uwagi związane z Promocją mogą być zgłaszane na adreskontakt@razemozdrowiu.pl i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 3. Niniejsza Promocja podlega prawu polskiemu.
 4. Uzyskana nagroda stanowić będzie przychód uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.